Патентен специалист и Патентен представител

23.02.2010

Работата на ПАТЕНТНИЯ СПЕЦИАЛИСТсе състои в следното:1. Да Ви помогне да разчетете правилно следната информация:   - предписанията на Закона за Марките и Географските Означения  и указанията на експерта от Патентното ведомство, по-специално в кореспонденцията във връзка с процедурата по заявяване и регистрация на марките;   - най-важното, което трябва да знаете от Закона МГО;   - предварителното проучване;   - претенциите за приоритет;   - публикациите, отнасящи се до марка, в Официалния бюлетин на Патентното ведомство;   - съдържанието на изключителното право върху марка;   - задължението за използване;   - разпореждането с правото върху марката;   - нарушенията на правото върху марката;   - средствата за охрана на правата върху марката и други. 2. ПАТЕНТНИЯТ СПЕЦИАЛИСТ     - проучва към актуалната дата за идентичност и сходство на национални, европейски и международни марки в онлайн базите данни и тълкува статуса на намерените документи, по-специално за наличие на предходни права за марки, които предстои да бъдат заявени;      - осъществява наблюдение за идентични или сходни марки с цел охрана на правото върху заявени или регистрирани марки;      - проучва за притежатели на права върху заявени или регистрирани обекти на индустриалната собственост - патенти, полезни модели, промишлени дизайни и марки, както и за притежатели на авторски права.      - подготвя документите за заявяване на търговски марки, като преценява възможностите за регистрация на избраната марка от гледна точка на изискванията на Закона за марките и ГО, европейските и международните договори, в които България участва, и резултатите от проучването към съответната дата в онлайн базите данни на БПВ, ОХИМ – за европейски марка, и СОИС – за международни марки.     - консултира относно процедурата за заявяване, експертиза, регистриране на марките.      - консултира и/ или съставя кореспонденцията във връзка с процедурата по регистриране и поддържане на марката. АКТУАЛНО КЪМ 16 август 2009г. За заявяване и регистрация на търговски марки, лого, слоган, дизайни, за редактиране на текстове, за създаване и поддържани на блогове, за реклама, се сключва договор с

ПАТЕНТЕН СПЕЦИАЛИСТ

ВАЛЕНТИНА МИРЧЕВАСофия,

GSM 0885972128 – об. разговор; 

SKYPE : vsmircheva 

e-mail: vsmircheva@yahoo.com

 

http://markbuilder.dir.bg     ;   

http://all-vmarks.dir.bg

http://avorsko-pravo.start.bg; 

http://intelektualna-sobstvenost.start.bg

 За заявяване и регистрация на патенти за изобретения и полезни модели и за дизайни се сключва договор с

КУКУШЕВ, КОСТАДИН ВЕЛИЧКОВ, инженер, регистриран

в Патентното ведомство под № 330. 

Предварителният анализ на избраната от заявителя марка включва: 

1. Преценка на избраната марка според определението за марка в Закона за марките и географските означения.

2. Проучване и анализ на намерените документи за идентични и/ или сходни марки в базите данни на Патентното ведомство, на ОХИМ – европейски марки, и СОИС – международни марки, които имат действие на територията на България и биха могли да попречат на регистрацията на избраната от заявителя марка.

3. Други изисквания съгласно Закона за марките и ГО и международните договори, в които участва България.  Ако резултатът от Предварителното проучване е удовлетворителен, може да се пристъпи към заявяване на избраната марка в Патентното ведомство /със съответната степен на вероятност да бъде регистрирана /, а притежателят на заявката може веднага да започне да използва своята марка. 

Предварителното проучване за наличие на предходни праваЗаявителят на марка може да поиска от патентния специалист да направи предварително проучване  за наличието на идентични и/ или сходни марки с предходни права. Предварителното проучване дава достатъчно ясна и пълна картина към съответната дата за наличните предходни права върху заявени и регистрирани марки, които имат действие на територията България и на Европейския съюз, както и за действието на международните марки, които имат действие на съответната територия.  Претенциите за приоритетТрябва да се има предвид, че съгласно чл.34 от ЗМГО има срок и условия за предявяване на претенции за приоритет, вследствие на което е възможно да се промени правният статус на съответните марки в процеса на експертизата в ПВ. В такъв случай се предприемат действия за защита правата на заинтересованите страни с активното съдействие на патентен специалист и/ или патентен представител. 

Наблюдението върху марката, осъществявано от патентен специалист, дава гаранция, че ще бъде забелязана и атакувана навреме всяка по-късно заявена марка, която е идентична или сходна на по-ранната марка и се отнася за същите стоки и/ или услуги, и която може да увреди интересите на собствениците на по-ранната марка или да създаде възможност за объркване у потребителите, когато правят своя избор.   

Кореспонденцията с Патентното ведомство           1. Известявайте Патентното ведомство за Вашия актуален адрес.          2. Ако не отговорите или не спазите срока за отговор, може да изгубите правата си !  Дори когато Ви се струва, че няма проблем, обадете се в ПВ за проверка или попитайте патентен специалист правилно ли разчитате писмото.          3. Сроковете се възстановяват  само ако докажете, че са Ви попречили извънредни обстоятелства.

 Заявителят/ притежателят може да получи следните услуги от Патентното ведомство срещу съответното заплащане:          -  да получи удостоверение,  че има заявена или регистрирана марка, но задължително указва пред кого ще послужи това удостоверение, което е валидно за  определен срок.         -  да получи копие от досието на съответната марка.         -  да получи официално писмо относно настоящия статус на всяка марка, който може да бъде: заявка в експертиза; отказана заявка; оттеглена ...  регистрирана марка и т.н..          - да поръча фирмено проучване – за броя, статуса  и наименованието на марките, които притежава дадена фирма.          - да получи справка извлечение от Държавния регистър, който е достъпен за трети лица от деня на публикацията в Официалния бюлетин.         Публикациите, отнасящи се до марката.        В Официалния бюлетин се извършват следните публикации за марката - в съответния срок, посочен от Закона за МГО: 

1. Заявката за марката: всички идентификационни данни за заявителя и цялото съдържание на марката, посочено в заявлението, включително цветното изображение, ако е заявена претенция за цвят и е платена съответната такса за нея;

2. Съобщението за регистрацията на марката, в което се включват идентификационните данни и наименованието на марката;3. Всички промени, които са допустими съгласно ЗМГО и подлежат на вписване в Държавния регистър на марките:- промяна в името и/ или адреса на заявителя/ притежателя на марката,- ограничаване на списъка на класовете и/ или стоките, съответно услугите , - съобщение за вписан лицензионен договор, особен залог, обект на обезпечение и други. Средства за охрана на праватаПредварителното проучване и наблюдението върху марката са необходими и достъпни средства за охрана на правата на заявителите и притежателите на марки.

С тях се постигат следните ползи:

1.Намалява се Вашата пряка ангажираност с процедурата по заявяване и регистрация на марката и свързаната с тях кореспонденция;

2.Пестят се време и средства за последващата охрана на правата, произтичащи от регистрацията на марката - така нареченото „Наблюдение на марката”;

3.Предотвратяват се загубите, произтичащи от евентуално нарушение или атакуване на Вашите права от по-късно заявени идентични или сходни марки.

4.Изключва се възможността да бъдете атакувани ефективно и да бъде поставяна под съмнение Вашата добросъвестност като собственици или ползватели на марка.

5.Освобождават се ценни ресурси, които можете да включите в реализацията на Вашите бизнес идеи.         В процеса на експертизата на марката,          във връзка с експертизата по регистрацията и по-късно         в периода на поддържане на регистрацията на марката охраната на правата на марката се осъществява активно, като се прилагат и възможностите  , предвидени от ЗМГО/ при определени условия, срокове и своевременно заплатени такси/:         КАТО от името на притежателите на марки. и / или всички заинтересовани лица да бъдат предявявани:        -

МОЛБА за оттегляне, ограничаване и промени в заявката , за удължаване и възстановяване на сроковете ...и др.       

- ИСК за отменяне, заличаване или прекратяване на съответна марка;        - ЖАЛБА срещу решение на експертизата, за разглеждане на   спорове и др.       - ВЪЗРАЖЕНИЕ срещу регистрацията на заявена марка съгласно чл. 36 б. и на основание чл.11 и 12. от ЗМГО.

    Най - важното, което трябва да знаете от Закона: 

Чл. 7.Държавните регистри по чл. 5, 5а и 6 са публични. Всеки може да иска справка или извлечение от съдържанието им. Съдържание на изключителното право върху маркаЧл. 13. (1) Правото върху марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак  /идентичен или сходен на неговата марка– за същите стоки и услуги.../(3) ..... Изключителното право има действие по отношение на трети добросъвестни лица от датата на публикацията на регистрацията.     ----------------------------------------------------------------------------------                       Всички права, произтичащи от регистрацията на марката , имат действие от датата на заявяване на марката.-------------------------------------------------------------------------------Чл. 19.     Задължение за използване на марката          в срок пет години ..../.да е започнал/ ..реално да използва марката на територията на Република България във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана,........ Чл. 20.(1) Срокът на действие на регистрацията е десет години от датата на подаване на заявката. .../ може да бъде подновявана ...х.. ...по 10 г..../

Разпореждане с правото върху марка

Чл. 21.(1) Правото върху марка може да се прехвърля.......т.е. да се продава, да се преотстъпва, да се дарява, да се залага /пред банката / и т.н. (6) Всички документи, за които притежателят трябва да бъде уведомен, се изпращат на лицето, вписано последно като притежател в Държавния регистър. / адресът трябва да е точен и актуален /Чл. 22. (1) Притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма..........Чл. 22а. (1) Правото върху марката може да бъде обект на обезпечение по предявен или бъдещ иск........

.Чл. 22б. (1) Правото върху марката може да бъде обект на особен залог.

Чл. 26. (1) Регистрацията на марка се заличава по искане на всяко лице, когато е извършена в нарушение.../..на закона .../...... и...4. заявителят е действал недобросъвестно при подаване на заявката......Чл. 27. (1) Когато притежателят на право върху по-ранна марка .........в продължение на пет последователни години е търпял използването на по-късна марка,...../...губи правата си.../-------------------------------------------------------------------------------------         Публикация на заявката

Чл. 36а. ........Публикацията се извършва в едномесечен срок  след приключване на /формална/ експертиза..... и съдържа входящия номер, датата на подаване и приоритета, когато такъв е претендиран, данни за заявителя, вида на марката, изображението на марката, претенцията за цвят или цветове /ако е  вписана при заявяването /, класовете и списъка на стоките и услугите, за които е заявена. Чл. 36б. (1) В двумесечен срок от датата на публикация на заявката всяко лице може да подаде възражение срещу регистрацията на марката на основание чл.11 /съгласно определението на закона не може да бъде марка /и чл. 12  /  ...относно предходни права , т.е. по-ранни марки  /. 

Промени и кореспонденция

Чл. 38. (1) ............. заявителят може / срещу допълнително заплащане /  ...да оттегли /марката/ или да ограничи / не може да го разшири /списъка на стоките или услугите, за които марката е заявена.(2) .........../може да направи / промяна в името или адреса на заявителя или......../.да  поправи/ ...допуснати грешки в името и адреса на заявителя и очевидни грешки.......... ако тези промени не засягат знака ........

Чл. 40. (1) Притежателят на ..... марка е длъжен да уведомява Патентното ведомство за всяка промяна в името и адреса си ........(3) Всички документи, за които притежателят трябва да бъде уведомен, се изпращат на адреса, вписан последен в Държавния регистър.       Нарушение на правотоЧл. 73. (1) Използването в търговската дейност на .../марка / ...без съгласието на притежателя съставлява нарушение....... ..... . поставянето на марката..... без съгласието на притежателя.... изработването на средство.....за.... възпроизвеждане на марката ......съхраняването на такова средство....... без съгласието на притежателя.

  ПАТЕНТЕН СПЕЦИАЛИСТ

ВАЛЕНТИНА МИРЧЕВА

София, GSM 0885972128 - об. разговор; 

SKYPE : vsmircheva 

e-mail :vsmircheva@yahoo.com

 

23.02.2010 

{START_COUNTER}