Работата на патентен специалист и патентен представител

Средства за охрана на праватаПредварителното проучване и наблюдението върху марката са необходими и достъпни средства за охрана на правата на заявителите и притежателите на марки. С тях се постигат следните ползи:1.Намалява се Вашата пряка ангажираност с процедурата по заявяване и регистрация на марката и свързаната с тях кореспонденция;2.Пестят се време и средства за последващата охрана на правата, произтичащи от регистрацията на марката - така нареченото „Наблюдение на марката”;3.Предотвратяват се загубите, произтичащи от евентуално нарушение или атакуване на Вашите права от по-късно заявени идентични или сходни марки.4.Изключва се възможността да бъдете атакувани ефективно и да бъде поставяна под съмнение Вашата добросъвестност като собственици или ползватели на марка.5.Освобождават се ценни ресурси, които можете да включите в реализацията на Вашите бизнес идеи.         В процеса на експертизата на марката,          във връзка с експертизата по регистрацията и по-късно         в периода на поддържане на регистрацията на марката охраната на правата на марката се осъществява активно, като се прилагат и възможностите  , предвидени от ЗМГО/ при определени условия, срокове и своевременно заплатени такси/:         КАТО от името на притежателите на марки. и / или всички заинтересовани лица да бъдат предявявани:        - МОЛБА за оттегляне, ограничаване и промени в заявката , за удължаване и възстановяване на сроковете ...и др.        - ИСК за отменяне, заличаване или прекратяване на съответна марка;        - ЖАЛБА срещу решение на експертизата, за разглеждане на   спорове и др.       - ВЪЗРАЖЕНИЕ срещу регистрацията на заявена марка съгласно чл. 36 б. и на основание чл.11 и 12. от ЗМГО.Предварителният анализ на избраната от заявителя марка включва: 1. Преценка на избраната марка според определението за марка в Закона за марките и географските означения.2. Проучване и анализ на намерените документи за идентични и/ или сходни марки в базите данни на Патентното ведомство, на ОХИМ – европейски марки, и СОИС – международни марки, които имат действие на територията на България и биха могли да попречат на регистрацията на избраната от заявителя марка.3. Други изисквания съгласно Закона за марките и ГО и международните договори, в които участва България.  Ако резултатът от Предварителното проучване е удовлетворителен, може да се пристъпи към заявяване на избраната марка в Патентното ведомство /със съответната степен на вероятност да бъде регистрирана /, а притежателят на заявката може веднага да започне да използва своята марка. Предварителното проучване за наличие на предходни праваЗаявителят на марка може да поиска от патентния специалист да направи предварително проучване  за наличието на идентични и/ или сходни марки с предходни права. Предварителното проучване дава достатъчно ясна и пълна картина към съответната дата за наличните предходни права върху заявени и регистрирани марки, които имат действие на територията България и на Европейския съюз, както и за действието на международните марки, които имат действие на съответната територия.   {START_COUNTER}